Akty prawne

WYTYCZNE I WYMAGANIA PRAWNE DLA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W POSTACI ODWIERTÓW

USTAWA PRAWO GEOLOGICZNE i GÓRNICZE

Pracami geologicznymi jest wiercenie otworów na potrzeby dolnych źródeł ciepła. Takie wiercenie podlega Prawu Geologicznemu i Górniczemu, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym wykonywanie dolnego źródła w formie pionowych odwiertów od strony formalnej podzielone jest na trzy elementami działań:

• przygotowanie projektu robót geologicznych,
• nadzór geologiczny wykonywanych prac,
• przygotowanie dokumentacji wykonanych prac.

W przypadku wykonywania odwiertów dla instalacji pomp ciepła o głębokości większej niż 30 metrów koniecznym jest wykonanie projektu robót geologicznych, który składa się w Starostwie Powiatowym. Projekt robót geologiczny jest wykonywany przez uprawnionych geologów. W przypadku odwiertów o głębokości przekraczających 100 metrów wykonuje się dodatkowo plan ruchu, który wymaga zatwierdzenia w Okręgowym Urzędzie Górniczym.

W każdym przypadku, zgodnie z zapisami ustawy, inwestor ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej, tzw. dokumentacja geologiczna inna, w terminie 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych.

Firma AKM Michoń w całości może przejąć ww. działania formalne pod swoją opiekę.

 

Projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych w związku z budową instalacji do wykorzystania ciepła ziemi wykonywany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777). Projekt podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji (Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego lub Starostwo Powiatowe).

• Dla wierceń nie przekraczających głebokość 100 metrów, do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia projektu organ ten nie wniesie sprzeciwu.

Dla wierceń przekraczających 100 metrów poza projektem robót geologicznych koniecznym jest wykonanie tzw. Planu ruchu oraz zatwierdzenie go pisemnie w Okręgowym Urzędzie Górniczym. W takim przypadku zamiar rozpoczęcia prac wiertniczych powinien zostać zgłoszony właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia prac. Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wierceń.

 

Realizacja prac wiertniczych

Prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami geologicznymi, natomiast nadzór nad pracami mogą sprawować osoby posiadające potwierdzone stosowne uprawnienia.

 

Dokumentacja prac geologicznych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określania przypadków, w których konieczne jest sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 893) wyniki prac wiertniczych i badań w otworze przedstawia się w dokumencie zatytułowanym „Dokumentacja prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi”. Dokumentacja obejmuje omówienie i podsumowanie wykonanych prac oraz badań. Należy ją sporządzić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych, a następnie przekazać właściwemu organowi administracji geologicznej, do którego zgłaszany był projekt robót geologicznych. Dokumentacja stanowi zgłoszenie wykonanych prac do celów ewidencyjnych, i jako taka nie podlega zatwierdzeniu.

 

USTAWA PRAWO WODNE

Wykonywanie instalacji dolnych źródeł ciepła w otworach wiertniczych nie podlega przepisom Ustawy Prawo Wodne. Przepisy ustawy mogą działać jedynie w przypadku istnienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. Zakaz wykonywania odwiertów może się pojawić ze względu na ryzyko zanieczyszczenia wód w strefie ochronnej.

 

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

W przypadku wymienników dolnych źródeł ciepła umieszczonych w wypełnionym otworze wiertniczym nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

 

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Ograniczenia w budowie instalacji wykorzystujących dolne źródła ciepła mogą być zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONANIA i ODBIORU

z dnia 10 października 2013 roku, wydane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

Zalecane minimalne odstępy przy realizacji dolnego źródła w postaci pionowych odwiertów:
• między pionowymi wymiennikami: 8% głębokości odwiertu
• od granicy sąsiedniej posesji: 3,0 m
• od fundamentów budynku: 1,5 m
• od instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych lub wody deszczowej: 1,5 m
• od korony głębokich drzew: 1,5 m
• od instalacji elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych: 1,5 m

Zadzwoń teraz +48 601 66 33 99

Dowiedz się więcej na temat pomp ciepła i ekologicznych rozwiązań

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Zapraszamy do kontaktu